(قیمت رمز ارز : 48.400)-( تورنومنت ورزشی هتریک با جایزه 60 میلیون تومانی )