Football

تمامی‌ شرطها بر اساس نتیجه پایانی ۹۰ دقیقه به علاوه وقت تلف شده تعیین نتیجه میگردند. این شامل زمان تلف شده مصدومیت بازیکن‌ها و توقف گاه گاه بازی میشود اما شامل وقت اضافه، وقت پنالتی‌های تعیین کننده صعود تیم‌ و گل طلائی نمی‌شود. همچنین اگر داور بعد از سوت پایان به بازیکنی کارت بدهد،، آن کارت در تعداد کارت های بازی لحاظ نمی شود. در نظر داشته باشید که بازی های فوتبال 90 دقیقه ای کافی است تا دقیقه 70 بازی شده باشد و اگر بعد از این دقیقه بازی کنسل شد نتیجه اعمال شده تا دقیقه اعلام شده مورد قبول خواهد بود


بعضی‌ از مسابقات فوتبال ممکن است برنامه زمانی‌ متفاوت داشته باشند. در این صورت به شکل زیر خواهد بود:

در بازی ۹۰ دقیقه ای نوجوانان (که در ۳ نیمه ۳۰ دقیقه‌ای برگزار میشود) تنها شرطهای وقت قانونی معتبر هستند. اگر سایت به اشتباه شرط نیمه در این بازیها ارائه دهد، این نوع شرط‌ها قابل قبول نیستند و لغو خواهند شد.
در بازی ۸۰ دقیقه ای (که در ۲ نیمه ۴۰ م)تمامی‌ شرطها بر اساس نتیجه پایانی ۹۰ دقیقه به علاوه وقت تلف شده تعیین نتیجه میگردند. این شامل زمان تلف شده مصدومیت بازیکن‌ها و توقف گاه گاه بازی میشود اما شامل وقت اضافه، وقت پنالتی‌های تعیین کننده صعود تیم‌ و گل طلائی نمی‌شود.
بعضی‌ از مسابقات فوتبال ممکن است برنامه زمانی‌ متفاوت داشته باشند. در این صورت به شکل زیر خواهد بود:
در بازی ۹۰ دقیقه ای نوجوانان (که در ۳ نیمه ۳۰ دقیقه‌ای برگزار میشود) تنها شرطهای وقت قانونی معتبر هستند. اگر سایت به اشتباه شرط نیمه در این بازیها ارائه دهد، این نوع شرط‌ها قابل قبول نیستند و لغو خواهند شد.
در بازی ۸۰ دقیقه ای (که در ۲ نیمه ۴۰ دقیقه ای برگزار میشود) تمامی شرطها معتبر خواهند بود.
در صورتی‌ که زمان یک بازی قبل از شروع تغییر کند، شرط‌ها در صورتی‌ که قبل از زمان جدید بازی بسته شده باشند، به قوت خود باقی‌ خواهند ماند.
در صورتی‌ که زمان یک بازی قبل از شروع بازی تغییر کند، چنانچه شرط ها قبل از زمان جدید بازی بسته شده باشند، به قوت خود باقی‌ خواهند ماند.در صورتی که بازی‌ قبل از پایان ۹۰ دقیقه رها شود (مثلا به دلیل بارش شدید برف یا وزش باد) اگر تا ۲۴ ساعت بعد از بازی مجدد انجام نشود شرط های مربوط به آن بازی لغو خواهند شد. شرط‌هایی‌ که روی مواردی که قبل از رها شدن بازی نتیجه ی آن ها قطعاً مشخص شده باشند بسته شوند، به قوت خود باقی‌ خواهند ماند. مثلا در صورتی‌ که شرط برنده ی نیمه باشد و بازی در اواسط نیمه ی دوم رها شود، شرط‌های نیمه اول به قوت خود باقی‌ خواهند ماند.مثلا در صورتی‌ که شرط برنده ی نیمه باشد و بازی در اواسط نیمه ی دوم رها شود، شرط‌های نیمه اول به قوت خود باقی‌ خواهند ماند.
اگر بازی‌ در زمان و روز معین بر اساس ساعت محلّی انجام نشود تمامی‌ شرطها لغو میشوند، فقط در صورتیکه زمان اشتباه از طرف ما تعیین شده باشد معتبر هستند.
اگر مکان بازی‌ تغییر داده شود اما در همان شهر باشد، و تیم‌ میزبان، همچنان میزبان باشد شرطهای بسته شده معتبر هستند. اگر جای تیم میزبان و میهمان با یکدیگر عوض شود، شرطهائی که قبلا روی لیست اصلی‌ گذاشته شده لغو میشوند.
وقت اضافه در شرط‌ بندی زنده: (Extra Time In Live Betting)
شرط‌ بندی در وقت اضافه بر اساس نتایج قانونی وقت اضافه می‌باشد. هر گًل و کرنری که در زمان ۹۰ دقیقه بازی ثبت شده حساب نمی‌شود.

هندیکپ: هندیکپ نوعی از پیشبینی است که شما میتونید تعداد گل های هر تیم رو پیشبینی کنید .با ایت تفاوت که میتوانید به یک تیم گل اوانس بدهید. مثلا اگر شما هندیکپ 1- تیم 1 روثبت کنید یعنی به تیم 2 یک گل اوانس داده اید و یا اگر هندیکپ 1+ تیم 1 رو ثبت کنید یعنی به تیم 1 یک گل اوانس داده اید.در  این نوع شرط ما نیم باخت و نیم برد هم داریم که در جدول زیرنحوه محاسبه آن آورده شده است

برد    کل مبلغ شرط بندی برنده است
نیم برد نیمی از مبلغ شرط بندی در ضریب بازی ضرب میشود و نیم دیگر عینا برگردانده میشود
برگشت شرط   کل مبلغ شرط بندی عینا برگردانده میشود
نیم باخت نیمی از مبلغ شرط بندی بازنده است و نیم دیگر عینا برگردانده میشود
باخت کل مبلغ شرط بنده بازنده 

هندیکپ

نتیجه تیم انتخابی شما

نتیجه

هندیکپ

نتیجه تیم انتخابی شما

نتیجه

0

برد

برد

0

برد

برد

مساوی

برگشت شرط

مساوی

برگشت شرط

باخت

باخت

باخت

باخت

0.25

برد

برد

0.25-

برد

برد

مساوی

نیم برد

مساوی

نیم باخت

باخت

باخت

باخت

باخت

0.5

برد یا مساوی

برد

0.5-

برد

برد

باخت

باخت

مساوی یا باخت

باخت

0.75

مساوی یا برد

برد

0.75-

برد با ۲ گل یا بیشتر

برد

باخت با ۱ گل

نیم باخت

برد با ۱ گل

نیم برد

باخت با ۲ گل یا بیشتر

باخت

مساوی یا باخت

باخت

1

مساوی یا برد

برد

1-

برد با ۲ گل یا بیشتر

برد

باخت با ۱ گل

برگشت شرط

برد با ۱ گل

برگشت شرط

باخت با ۲ گل یا بیشتر

باخت

مساوی یا باخت

باخت

1.25

مساوی یا برد

برد

1.25-

برد با ۲ گل یا بیشتر

برد

باخت با ۱ گل

نیم برد

برد با ۱ گل

نیم باخت

باخت با ۲ گل یا بیشتر

باخت

مساوی یا باخت

باخت

1.5

برد یا مساوی یا باخت با ۱ گل

برد

1.5-

برد با ۲ گل یا بیشتر

برد

باخت با ۲ گل یا بیشتر

باخت

برد با ۱ گل یا مساوی یا باخت

باخت

1.75

برد یا مساوی یا باخت با ۱ گل

 برد

1.75-

برد با ۳ گل یا بیشتر

برد

باخت با ۲ گل

 نیم باخت

برد با ۲ گل

نیم برد

باخت با ۳ گل یا بیشتر

باخت

برد با ۱ گل یا مساوی یا باخت

باخت

2

برد یا مساوی یا باخت با ۱ گل

برد

2-

برد با ۳ گل یا بیشتر

برد

باخت با ۲ گل

برگشت شرط

برد با ۲ گل

برگشت شرط

باخت با ۳ گل یا بیشتر

باخت

برد با ۱ گل یا مساوی یا باخت

باخت

2.25

برد یا مساوی یا باخت با ۱ گل

برد

2.25-

برد با ۳ گل یا بیشتر

برد

باخت با ۲ گل

نیم برد

برد با ۲ گل

نیم باخت

باخت با ۳ گل یا بیشتر

باخت

برد با ۱ گل یا مساوی یا باخت

باخت

2.5

برد یا مساوی یا باخت با ۱ یا ۲ گل

برد

2.5-

برد با ۳ گل یا بیشتر

برد

باخت با ۳ گل یا بیشتر

باخت

برد با ۱ یا ۲ گل یا مساوی یا باخت

باخت

 

 لطفا در نظر داشته باشید برای محاسبه مبلغ  درصورت نیم باخت ضریب بازی 0.5 میشود و یا به عبارت دیگر شما فقط نیمی ازمبلغ شرط بندی را بازنده شده اید و نیمه دیگر به شما برگردانده میشود  و درصورت نیم برد، نیمه مبلغ شرط بندی به شما برگردانده میشود و نصفه دیگر در ضریب بازی ضرب شده و با نیمه اول جمع شده و به عنوان برد به حساب شما افزوده میشود

مثلا در حالت نیم برد اگر مبلغ شرط بندی دویست هزار تومن و ضریب بازی دو باشد، نصف مبلغ معادل صد هزار تومن برگردانده میشود و صد هزار تومن دیگر در ضریب بازی که دو فرض کردیم ضرب میشود و جمعا مبلغ سیصد هزار به حساب کاربری شما اضافه میشود                     300 = 100+ (100*2)

هندیکپ اروپایی سه حالته : مشابه هندیکپ آسیایی است با این تفاوت که سه حالت برد و باخت و تساوی دارد به طور مثال اگر کاربری هندیکپ اروپایی (3:0) را انتخاب کند و نتیجه مسابقه (2:1) شود این نتیجه را به نتیجه اصلی اضافه میکنیم یعنی (5:1).
توجه داشته باشید در هندیکپ سه حالته،  اگر بعد از اضافه کردن نتیجه مساوی داشته باشیم در این صورت شرط باخت میگردد.