(قیمت رمز ارز : 39.600)-( تورنومنت ورزشی هتریک با جایزه 60 میلیون تومانی )